Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Hållbar utveckling

Nu när du lärt dig om vårt akvaponi-system och varför det finns har du fått en större förståelse om hur sättet vi lever på kan påverka miljön, naturen, andra människor och djur. För att bevara jordens resurser och samtidigt skapa bättre liv för alla människor, behöver vi tillsammans arbeta mot en hållbar utveckling. I ordet hållbar utveckling ingår både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det betyder att vi ska kunna uppfylla våra mänskliga behov samtidigt som våra resurser ska räcka till alla de människor som kommer komma efter oss.

Agenda 2030

Världens ledare har kommit överens om att hjälpas åt att göra världen bättre för både barn och vuxna till 2030. FN (Förenta nationerna) har därför tagit fram 17 globala mål för att lyckas med det. De här målen har fått samlingsnamnet Agenda 2030. De globala målen för hållbar utveckling handlar om att jobba för fred på jorden, att stoppa de klimatförändringar som människan orsakar och att bidra till en bättre miljö. Genom att lära dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hållbar utveckling, kan du vara med och bidra till att förbättra vår gemensamma värld.  

Psst! Tips till pedagoger: låt eleverna jobba i grupp med ett valfritt mål, och gemensamt reflektera kring reflektionsfrågan.

Klicka på det mål du vill börja med!

Mål 1. Ingen fattigdom

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 1 handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom. Men vad betyder egentligen fattigdom? Idag är den internationella gränsen för vad som räknas som extrem fattigdom 1,90 amerikanska dollar om dagen. Samtidigt kan fattigdom vara fler saker än brist på pengar, till exempel brist på makt och säkerhet. Mål 1 ska hjälpa oss att fram till 2030 avskaffa fattigdom på alla sätt och vis, och därigenom öka människors möjligheter till att leva sina liv i frihet. 

Reflektera: Vad betyder fattigdom för dig?

Här kan du läsa mer om mål 1

Tillbaka till alla målen!

Mål 2. Ingen hunger

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få tillgång till bra och näringsrik mat året om. Trots att mat är en mänsklig rättighet är det idag många människor som inte får äta sig mätta. Hunger, dålig näring och svält är den största hälsorisken i världen. Det som är bra är att det faktiskt finns tillräckligt med mat på jorden för att alla världens människor ska äta sig mätta, problemet är att den mat som finns är orättvist fördelad och mycket av maten vi producerar slängs. Mål 2 ska hjälpa oss att omfördela resurserna bättre och därigenom ta till vara på maten och minska hungern i världen. 

Reflektera: På vilket sätt kan vi hjälpa till med att ta vara på maten på ett bättre sätt? Tips: Tänk tillbaka på det du läste i delen om akvaponi! 

Här kan du läsa mer om mål 2

Tillbaka till alla målen!

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och förbättra välbefinnandet för alla i alla åldrar. Det betyder att alla människor ska kunna få må bra och ha en god hälsa. De senaste decennierna har det skett stora förbättringar för människors hälsa och välbefinnande globalt, det är färre människor som dör av till exempel hiv och aids, och det är färre mammor som dör när de föder barn. Ändå finns det fortfarande stora utmaningar kvar. Mål 3 ska hjälpa oss att fortsätta förbättra den utvecklingen och att öka människors möjlighet till att få må bra och vara friska. 

Reflektera: Vad får dig att må bra?

Här kan du läsa mer om mål 3

Tillbaka till alla målen!

Mål 4. God utbildning

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 4 handlar om att alla människor ska kunna få tillgång till utbildning av god kvalitet. Idag är det faktiskt fler barn än någonsin som går i skolan, men många tvingas sluta innan de är klara med sin utbildning. Anledningarna till varför barn runt om i världen behöver avsluta sin skolgång kan till exempel vara att de måste hjälpa till hemma när familjen har det svårt, att skolan är för dyr eller att de elever som är flickor tvingas giftas bort mot sin vilja. Utbildning är en mänsklig rättighet och är viktig för att kunna minska fattigdomen i världens samhällen. Mål 4 ska hjälpa oss att öka tillgången till skolgång, och se till att det finns bra skolor och bra lärare världen över. 

Reflektera: Kom på tre olika anledningar till varför det är viktigt att få kunna gå i skolan, gör en lista av dessa.

Här kan du läsa mer om mål 4

Tillbaka till alla målen!

Mål 5. Jämställdhet

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors makt över sig själva. Kvinnor och flickor, män och pojkar ska alla ha samma rättigheter och möjligheter. Kvinnor och flickor ska kunna bestämma över sig själva och sina kroppar. Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen över ser det annorlunda ut, kvinnor och flickor har inte samma rättigheter och valmöjligheter som män och pojkar. Mål 5 ska hjälpa oss att stärka kvinnors och flickors rätt i samhället och genom det kan vi bygga en fredligare värld med mindre fattigdom. 

Reflektera: Hur kan jag bidra i att se till att alla mina klasskompisar, både flickor och pojkar blir behandlade lika och bra?

Här kan du läsa mer om mål 5

Tillbaka till alla målen!

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Att ha tillgång till rent vatten är livsviktigt för att kunna leva ett friskt och bra liv. Tillgången till rent vatten ökar i världen, men det är fortfarande många som saknar tillgång till fungerande sanitet, alltså toaletter. Det gör att många människor inte kan ta hand om sin hygien ordentligt och blir därför sjuka, och många flickor måste stanna hemma från skolan när de får mens. Mål 6 ska hjälpa oss att öka tillgången till rent vatten och sanitet för att fler ska kunna ha en bra hygien, få leva ett friskt liv och att flickor ska slippa vara hemma från skolan. 

Reflektera: Hur mycket vatten tror du att du använder per dag?

Här kan du läsa mer om mål 6

Tillbaka till alla målen!

Mål 7. Hållbar energi för alla

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till pålitlig, hållbar och prisvärd energi. Det är många i världen idag som inte har någon elektricitet alls, samtidigt som det finns ett problem med att världens elproduktion släpper ut koldioxid och växthusgaser som leder till global uppvärmning. Tillgång till el och energi kan hjälpa människor att leva ett bättre liv, så därför behöver vi hitta sätt för att ge fler människor elektricitet som inte är dålig för miljön. Mål 7 ska hjälpa oss till att fler människor ska få tillgång till pålitlig elektricitet från förnybara energikällor som inte är dålig för vår miljö.

Reflektera: Hur mycket av det du använder i vardagen drivs av elektricitet? Gör en lista.

Här kan du läsa mer om mål 7

Tillbaka till alla målen!

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med bra arbetsvillkor som leder till bättre ekonomi i samhället och där alla får vara med. För att minska fattigdomen behöver vi stabila arbeten med bra och rättvisa löner. Mål 8 ska hjälpa oss att ge bra jobb till fler människor med en lön som gör att de kan leva ett bra liv. 

Reflektera: Vad vill du jobba med när du blir vuxen? Vad tror du skulle vara viktigt för dig på arbetsplatsen? Nämn 3 olika saker.

Här kan du läsa mer om mål 8

Tillbaka till alla målen!

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 9 handlar om att bygga en infrastruktur som kan klara utmaningar, en industri som är bra för alla och att uppmuntra nya, bra idéer. Infrastruktur är alla våra nödvändiga fysiska system såsom vatten och avlopp, vägar och elsystem. Industri är tillverkningen av produkter i en stor skala, som till exempel tillverkning av bilar, verktyg, teknik, ja allt möjligt. För att de människor som lever i ett samhälle ska må bra och kunna vara trygga är det viktigt att infrastrukturen och industrin fungerar som den ska. Samtidigt behöver vi också fortsätta komma med nya idéer på hur vi kan bygga en industri som släpper ut mindre koldioxid och växthusgaser, så att vi kan rädda vår miljö. Mål 9 ska hjälpa oss att skapa en bättre infrastruktur och industri som är snälla mot miljön.

Reflektera: Kan du komma på 3 olika saker du gör i din vardag, där du påverkas av infrastrukturen?

Här kan du läsa mer om mål 9

Tillbaka till alla målen!

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom samhällen och mellan länder. Ojämlikhet och orättvisa handlar inte bara om fattigdom. Alla världens människor ska även behandlas lika oavsett vilket kön de har, var de kommer ifrån, deras fysiska möjligheter och deras sociala status. Alla jordens invånare ska ha bra möjligheter och rättigheter, oavsett vilket land de bor i. Mål 10 ska hjälpa oss att skapa en bättre uppdelning av makt och resurser mellan världens alla länder och människor. 

Reflektera: Vad betyder jämlikhet för dig?

Här kan du läsa mer om mål 10

Tillbaka till alla målen!

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 11 handlar om att göra städer säkra och hållbara för alla människor. Hälften av alla världens människor bor i städer, och det blir hela tiden fler och fler. Att bo i en stad kan vara bra på det sätt att sjukvård, utbildning och jobb är samlat på en och samma plats. Samtidigt kan ojämlikhet vara ett stort problem i städer eftersom det ofta finns människor som bor i sämre områden, det vill säga slumområden. Det är även i städer som en stor del av koldioxidutsläppen kommer från och där människor använder mest energi. Mål 11 ska hjälpa oss att utveckla världens städer på ett hållbart sätt, både för människorna och miljön. 

Reflektera: Tänk på staden du bor i eller en stad du besökt. Hur skulle den kunna förbättras för de människor som bor i den? 

Här kan du läsa mer om mål 11

Tillbaka till alla målen!

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Fattigdomen minskar och fler människor kan leva ett bättre och rikare liv, vilket är väldigt positivt. Samtidigt betyder det att fler människor köper mer saker och produkter, det blir alltså en ökad produktion och konsumtion av varor. Vår överkonsumtion leder till att skogar huggs ned, att haven fylls av plast och att klimatförändringarna blir värre. Vi producerar även mer mat och en stor del av den maten slängs i onödan, det vill säga det finns ett ökat matsvinn. Mål 12 ska hjälpa oss att minska det globala matsvinnet, skapa en hållbar konsumtion och produktion samt skapa ett bättre användande av varor.

Reflektera: Tänk på 3 olika sätt som du skulle kunna minska din konsumtion (det vill säga handla mindre). 

Här kan du läsa mer om mål 12

Tillbaka till alla målen!

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna. Alla världens människor påverkas av klimatförändringarna, men människor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast. Förändringarna i klimatet orsakar bland annat torka och översvämningar, och är en fara för människans hälsa och säkerhet. Därför måste vi stärka människors och samhällens motståndskraft mot naturkatastrofer. För att kunna tackla klimatförändringarna behöver vi förändra vårt sätt att använda jordens resurser för bland annat energi, produktion och jordbruk. Mål 13 ska hjälpa oss att minska, och helst stoppa den framtida uppvärmningen av vår planet. 

Reflektera: Tänk på 3 olika saker i vår vardag som kan ha en påverkan på klimatet (maten vi äter, våra resor, vad vi köper). Finns det något vi skulle kunna göra istället för dessa 3 saker, som har en mindre påverkan på klimatet och jordens resurser? 

Här kan du läsa mer om mål 13

Tillbaka till alla målen!

Mål 14. Hav och marina resurser

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Världens hav förser oss med väldigt viktiga resurser såsom mat, mediciner och naturliga bränslen. Hälsosamma och välmående hav suger även åt sig en del av det koldioxid och den värme som vi människor orsakar, vilket hjälper oss i kampen mot klimatförändringarna. Samtidigt skapar människans levnadssätt stora problem för haven i form av överfiske, övergödning och föroreningar. Mål 14 ska hjälpa oss att skydda den biologiska mångfalden i vattnen och bidra till att våra hav, sjöar och marina miljöer mår bra. 

Reflektera:  Kan du komma på 3 olika sätt på hur saker vi människor gör i vardagen kan påverka fiskarna i haven? (Tips: Tänk tillbaka på delen om Akvaponi!)

Här kan du läsa mer om mål 14

Tillbaka till alla målen!

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 15 handlar om att bevara världens skog, stoppa ökenspridning och ta hand om den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald innebär i stora drag alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer. Den biologiska mångfalden mår bäst av att få vara uppbyggd av landskap med många olika naturtyper och arter av växter och djur. Människans påverkan på miljön har gjort att många djur- och växtarter utrotats helt eller blivit utrotningshotade. De flesta av alla jordens växter och djur lever i skogsområden och genom att människan förstör många skogar förlorar många djur och växter sin levnadsmiljö. Skogen är även viktig för oss människor då de ger oss mat, boendemiljöer för många folkgrupper och bidrar även till bättre hälsa. Skogen binder också stora mängder av det koldioxid som människan släpper ut, och är därför en jätteviktig resurs i kampen mot klimatförändringarna. Mål 15 ska hjälpa oss att bevara våra skogar och därigenom minska ökenspridning och ta hand om den biologiska mångfalden. 

Reflektera: Kan du nämna 10 olika arter från växt-och djurriket som är en del av den biologiska mångfalden våra svenska skogar? 

Här kan du läsa mer om mål 15

Tillbaka till alla målen!

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 16 handlar om att bidra till och förbättra samhällen så att de är fredliga och att alla människor ska få vara med. Alla människor ska få känna sig delaktiga och få bestämma över sig själva, oavsett var de kommer ifrån, hur de ser ut, vilka de är eller vem de blir kära i. Alla invånare i alla samhällen ska bli behandlade bra och på ett fredligt sätt, det behövs för att vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling. Mål 16 ska hjälpa oss att förbättra världens samhällen så att alla människor blir behandlade på ett fredligt, rättvist sätt.

Reflektera: Om du fick vara med och styra ett samhälle, på vilka sätt skulle du se till att det var fredligt, rättvist och lät alla människor få vara med? Kom på 3 olika sätt. 

Här kan du läsa mer om mål 16

Tillbaka till alla målen!

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Källa: http://www.globalamalen.se

Mål 17 handlar om att alla världens länder måste arbeta tillsammans för en hållbar utveckling, och därför ha ett starkt partnerskap och samarbete. Både länder, regeringar, den privata sektorn och alla världens människor måste samarbeta för att gemensamt tackla utmaningarna vi står inför. Mål 17 ska hjälpa oss att förbättra och utveckla partnerskap och samarbete globalt över hela världen. 

Reflektera: Tänk på 3 olika saker som är viktiga att tänka på när vi samarbetar i grupp tillsammans. 

Här kan du läsa mer om mål 17

Tillbaka till alla målen!

.

.

.

Bra jobbat. Nu har du lärt dig mycket om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, och du har fyllt på din verktygslåda för att kunna vara med och bidra till den hållbara utvecklingen. Nu är du redo att klicka dig vidare till Quiz och Uppdrag!

Klicka här för att komma vidare!

.

.

.

.

.

.ghhhhhh

Hem till Akvaponnyn

Projektet Akvaponi i Roslagen finansieras med stöd från:

I projektet använder vi oss av en demoanläggning som vi byggt med finansiering av Roslagens Sparbanks Stiftelser.

%d bloggare gillar detta: